Bel Weert: 0495 450122, Bel Roermond: 0475-400611 of stuur een e-mail: info@bonten-advies.nl

Maatregelen voor ondernemers

Maatregelen voor ondernemers

Wat de economische gevolgen uiteindelijk zullen zijn van het Coronavirus is onmogelijk in te schatten, wel zijn er al een aantal maatregelen te nemen om eventuele toekomstige liquiditeitstekorten tijdig weg te nemen.

Onderstaand treft u een overzicht aan van door de overheid getroffen maatregelen om bedrijven te ondersteunen bij de financiële gevolgen door het coronavirus…..op dit moment:

 1. Werktijdverkorting
 2. Verzachtende fiscale maatregelen
 3. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten
 4. Bijstand voor zelfstandigen
 5. Afspraken leveranciers / pandeigenaren etc.

In deze mailing informeren wij u kort en bondig over de belangrijkste maatregelen tot nu toe.

 1. Werktijdverkorting
  Indien door het coronavirus sprake is van tijdelijk minder werk, kon bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning voor werktijdverkorting worden aangevraagd. De regeling werktijdverkorting is echter niet berekend op de ongekende werkvermindering waar Nederlandse bedrijven en organisaties als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-coronavirus mee worden geconfronteerd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarombesloten om de regeling werktijdverkorting met onmiddellijke ingang in te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen. Momenteel wordt een nieuwe tijdelijke regeling opgesteld. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen en dit bovendien sneller te doen. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd en de regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.
  Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd. Deze nieuwe regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Neem voor vragen hierover contact op met Ingrid Thanos of Gisela Hendrikx, lonen@bonten-advies.nl.

 1. Verzachtende fiscale maatregelen
  Bedrijven die in financiële nood komen door de coronavirus kunnen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst.Ondernemers die op papier hun problemen aantonen, hoeven voorlopig geen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting af te dragen aan de fiscus. De fiscus zal dan de verzuimboete voor het niet op tijd betalen van de belasting schrappen of terugdraaien. Let op!  De verzuimboete voor het niet tijdig indienen van de aangifte blijft wel van kracht, dus ondernemers moet wel een juiste en tijdige aangifte indienen.

Verwacht u dat uw belastbare winst lager wordt in 2020 laat dan zo spoedig mogelijk uw voorlopige aanslag naar beneden aanpassen.

 1. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar om per eind maart de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen als gevolg van het coronavirus, kunnen bij verruiming de overheid vragen garant te staan voor leningen. Deze borgstellingsregeling voor MKB-kredieten moet bedrijven helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen.

4. Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het Corona-virus te beteugelen derven veel  zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, noodgedwongen inkomsten. Net als bij grote ondernemingen wil het kabinet deze zelfstandige ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

In samenspraak met VNG en Divosa wordt de regeling verder uitgewerkt, opdat die op korte termijn kan worden ingevoerd. Daarbij zal ook worden gekeken hoe een grotere toestroom van aanvragen op snelle en zorgvuldige wijze behandeld kan worden en wat daar verder voor nodig is.

Gemeenten zullen gecompenseerd worden voor het extra beroep op aanvullende bijstand,  bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten. Het budgettair beslag van de huidige Bbz-regeling is circa 75 mln. Dat zal naar verwachting aanzienlijk toenemen, mogelijk gaat het om meer dan een verdubbeling.

Voorts zal samen met de VNG en Divosa en via zzp- en ondernemersorganisaties, de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ingezet worden op extra communicatie om de regeling bekendheid te geven. Het kabinet zal ook in gesprek met zzp-organisaties gaan over de situatie van zelfstandigen en wat er nodig is om de huidige situatie het hoofd te bieden.

 1. Afspraken leveranciers etc.
  Zijn er afspraken te maken met leveranciers en pandeigenaren omtrent het opschorten van openstaande facturen cq. verplichtingen? Het tijdig aankaarten van aanstaande liquiditeitsproblemen kan wellicht leiden tot een versoepeling van de betalingsvoorwaarden.

Vragen of onduidelijkheden?
Heeft u vragen of zijn er nog onduidelijkheden over bovenstaande of heeft u andere vragen inzake de gevolgen van het Corona-virus van uw onderneming?

Neem dan gerust contact met ons op.

Het team van ‘Bonten Advies’ staat voor u paraat.